Recent site activity

Jul 13, 2017, 5:17 PM Shaida Jamal Fathullah edited Academic Profile
Jul 13, 2017, 5:15 PM Shaida Jamal Fathullah attached Shaida J. Fathullah.jpg to Academic Profile
Jul 13, 2017, 5:14 PM Shaida Jamal Fathullah edited Home
Jul 13, 2017, 5:13 PM Shaida Jamal Fathullah attached Shaida J. Fathullah.jpg to Home
Feb 20, 2017, 7:29 AM Shaida Jamal Fathullah edited Academic Profile
Feb 5, 2017, 11:10 PM Quality Assurance Office edited Academic Profile
Feb 13, 2016, 11:43 PM Quality Assurance Office edited Academic Profile
Jan 5, 2016, 1:49 AM Quality Assurance Office edited Home
Sep 10, 2015, 1:42 AM Salah Ismaeel Yahya edited Teaching
Sep 10, 2015, 1:41 AM Salah Ismaeel Yahya edited Teaching
Sep 10, 2015, 1:41 AM Salah Ismaeel Yahya attached Fotolia_35605694_XS.jpg to Teaching
Sep 10, 2015, 1:41 AM Salah Ismaeel Yahya edited Academic Profile
Sep 10, 2015, 1:40 AM Salah Ismaeel Yahya attached Shaida Jamal.jpg to Academic Profile
Sep 10, 2015, 1:40 AM Salah Ismaeel Yahya edited Home
Sep 8, 2015, 11:45 AM Shaida Jamal Fathullah edited Home
Sep 8, 2015, 11:39 AM Shaida Jamal Fathullah moved page Contact
Sep 8, 2015, 11:37 AM Shaida Jamal Fathullah edited Research & Supervision
Sep 8, 2015, 11:36 AM Shaida Jamal Fathullah edited Academic Activities
Sep 8, 2015, 11:30 AM Shaida Jamal Fathullah edited Publications
Sep 8, 2015, 11:29 AM Shaida Jamal Fathullah edited Teaching
Sep 8, 2015, 11:18 AM Shaida Jamal Fathullah edited Academic Profile
Sep 8, 2015, 11:17 AM Shaida Jamal Fathullah edited Academic Profile
Sep 8, 2015, 10:57 AM Shaida Jamal Fathullah edited Home
Sep 8, 2015, 10:43 AM Shaida Jamal Fathullah edited Home
Sep 8, 2015, 10:42 AM Shaida Jamal Fathullah edited Home

older | newer