FHSS‎ > ‎

FHSS.SE187177

بودجةي كشتي
بروا سردار أحمد
Accounting & Administration, Faculty of Humanities and Social Science, Koya University
http://koyauniversity.orgالملخص: ووشةي بودجةي طشتي بؤضونيَكي نويَية لة كؤندا ئةم ووشةية وةك واتا واتاكةي ئيَستاي بةكار نةدةهات, بةضةند قؤناغيَك دا تيَثةريوة, سةرةتا هاولاَتيان داوايان كرد لةدةسةلاَت باج لةسةر هاولاَتيان دانةنيَت ثيَش ئةوةي ثرس بةهاولاَتيان نةكريَت ياخود نويَنةرةكانيان, ثاش ئةوة دةسةلاَت رِازي بوو بةو ثيَشنيارة داواي كرد كة طةل نويَنةري خويان دياري بكةن بؤئةوةي بةذداربن لةكاتي دانان و دياري كردني باج, ثاش ئةوةي نويَنةرةكان بةذداربوون لة طفتوطؤي سةثاندني باج و ضؤنيةتي كؤكردنةوةي, ئةوجا هةنطاويان هاويشت بؤ ئةوةي بةذداري بكةن لةو مافانةي كة هةيانة لةكاتي دياري كردني داهاتي طشتي و خةرجيةكان, هةربؤية كاريان كرد لةسةر ئةم رِاثؤرتانة بةشيَوةي خولي بيَت تائةو كاتةي بوو بة بوودجةي طشتي.
لةئيَستا دا بوودجةي طشتي ثيَك ديَت لةو بةلَطة سةركيانةي كة طشت لايةنة دارايةكاني وولاَت لة خؤ دةطريَت و كاريطةري خؤي هةية لةسةر هاوسةنطي لايةني ئابووري و كؤمةلاَيةتي و رِامياري و دارايي. بودجةي طشتي دةولَةت ثيَكديَت لة ثيَشبيني كردن بؤ داهات و خةرجي طشتي بؤ ماوةيةكي دياري كراو لة داهاتوو, وة ثلاني دةولَةتة لة رِووي داراييةوة ئامانج ليَي تيَركردني ثيَداويستي طشتية. بوودجة وةك ئاويَنةيةك واية هةموو ضالاكيةكاني وولاَتي تيَدا ديارة, كةواتة دةولَةت ناتويَنيَت هيض ضالاكيةك ئةنجامبدات بةبيَ خةرجي وةهيض خةرجيةك ناكريَت بةبيَ داهات.

المفاتيح:  بودجة, بودجةي كشتي بيشبيني كراو
Date: 31/01/2019
Place: FHSS/ Department of Accounting & Administration/ Hall no.3
Ċ
Caroline Yousif Daniel,
Feb 18, 2019, 11:17 PM